Zakres usług świadczonych przez Kancelarię

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi zarówno na rzecz osób fizycznych, jak też i innych podmiotów (np. spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń).

Kancelaria prowadzi sprawy z wielu dziedzin prawa, takich jak:

§ prawo karne:

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym
 • obrona w postępowaniu sądowym
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w procesie karnym
 • sporządzanie pism procesowych, w tym odpowiedzi na akt oskarżenia
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
 • reprezentowanie powoda cywilnego – w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających z popełnienia przestępstwa

§ prawo karne wykonawcze, w szczególności sprawy z zakresu:

 • odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności
 • udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
 • warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • warunkowego zawieszenia wykonania kary

§ prawo cywilne, w szczególności sprawy z zakresu:

 • zasiedzenia nieruchomości
 • zniesienia współwłasności nieruchomości
 • ochrony własności
 • służebności
 • umów cywilnoprawnych
 • dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia
 • ochrony dóbr osobistych

§ prawo spadkowe, w szczególności sprawy z zakresu:

 • stwierdzenia nabycia spadku
 • dokonania działu spadku
 • przyjęcia bądź odrzucenia spadku
 • dochodzenia nieważności testamentu
 • uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
 • dochodzenia zachowku, bądź też uzupełnienia zachowku

§ prawo rodzinne, w szczególności:

 • sprawy o rozwód
 • sprawy o separację
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej (przyznania wykonywania władzy rodzicielskiej, ograniczenia, zawieszenia, pozbawienia i przywrócenia władzy rodzicielskiej)
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • zaprzeczenie pochodzenia dziecka
 • sprawy o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami
 • przysposobienie
 • rozwiązanie przysposobienia

§ prawo pracy, w szczególności:

 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • przywrócenie do pracy
 • sprawy o uznanie wypowiedzenia o pracę za bezskuteczne
 • sprawy o zapłatę należnego wynagrodzenia za pracę (także w godzinach nadliczbowych)
 • sprawy o odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
 • sprawy o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
 • sprawy o zadośćuczynienie pieniężne i odszkodowanie w przypadku mobbingu
 • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy

§ prawo handlowe, w szczególności:

 • rejestracja spółek
 • projektowanie umów
 • sporządzanie opinii prawnych
 • przekształcenia spółek
 • rejestracja podmiotów takich jak fundacje czy stowarzyszenia
 • sprawy o wyłączenie wspólnika ze spółki
 • sprawy o uchylenie uchwały wspólników
 • sprawy o stwierdzenie nieważności uchwały
 • sprawy w przedmiocie odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu spółki

Usługi Kancelarii Prawej na rzecz klientów indywidualnych świadczone są w następujących formach:

 • udzielania porad prawnych
 • sporządzania pisemnych opinii prawnych
 • prowadzenia negocjacji i rokowań
 • pomocy prawnej w pozasądowym rozwiązywaniu sporów
 • reprezentacji przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym
 • przygotowania pism, zarówno na etapie przedsądowym (np. wezwanie do zapłaty), jak i pism procesowych, w tym również środków zaskarżenia (np. zażalenie, odwołanie, apelacja)

Ponadto Kancelaria Prawna oferuje również prowadzenie stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

Wysokość honorarium ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem zależnie od rodzaju prowadzonej sprawy oraz zaangażowania czasowego adwokata.

W przypadku zlecenia stałej obsługi możliwe jest ustalenie stałego miesięcznego ryczałtu.

O mnie

adw. Jarosław KalinowskiNazywam się Jarosław Jacek Kalinowski. Jestem adwokatem z ponad dwudziestopięcioletnim stażem zawodowym. Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim ukończyłem w 1985r. Po odbyciu czteroletniej aplikacji rozpocząłem pracę jako adwokat w Zespole Adwokackim w Pułtusku, a następnie w 1993r przeniosłem swoją praktykę zawodową do Legionowa, gdzie do chwili obecnej prowadzę własną Kancelarię Adwokacką.

W okresie swojej działalności adwokackiej przeprowadziłem kilka tysięcy spraw z różnych dziedzin prawa – oprócz pomocy prawnej osobom fizycznym, przez wiele lat moja kancelaria realizowała kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych – w tym spółek prawa handlowego, organów samorządowych oraz podmiotów państwowych.

Działalność Kancelarii jest objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej

Rzetelność i sumienność to gwarancje bezpieczeństwa dla Klientów mojej Kancelarii.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Jarosław Kalinowski
tel/fax (22) 772 00 12
telefon komórkowy: 501 501 324
e-mail: adw.jaroslaw.kalinowski@wp.pl
Adres: Jana III Sobieskiego 45
05-120 Legionowo
Kancelaria działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00.

Dojazd